• Sembol CCOLA.IS
  • Son Fiyat TRY 806,00
  • Değişim 0,31%
TR | EN

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Coca-Cola İçecek A.Ş. ve/veya Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.  (her ikisi için de “Şirketimiz”) tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak tarafınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz, her türlü faaliyetini hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütme anlayışı kapsamında kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevzuat ve evrensel değerler doğrultusunda azami hassasiyeti göstermektedir. Kişisel verileriniz hukuka uygun bir şekilde ve Kanun’un 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

İnternet sitemizde yer alan Müşteri İletişim Merkezi Formu aracılığıyla tarafımızla kurduğunuz iletişim kapsamında kimlik (ad soyadınız), iletişim (telefon numaranız, e-posta adresiniz) ve müşteri işlem (işletme numarası, işletme adresi) verileriniz müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi kapsamında soru ya da talebinize yanıt verebilmek, görüşlerinizi değerlendirmek ve bu kapsamda sizinle iletişime geçebilmek amacıyla sınırlı olarak işlenecektir.

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer verilere ilişkin detaylı bilgi internet sitemizde bilgilerinize sunulan Çerez Politikası’nda açıklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik ortamda doldurduğunuz Müşteri İletişim Merkezi Formu aracılığıyla doğrudan sizden elde edilmektedir.

Yukarıda belirtilen kimlik, iletişim ve müşteri işlem verileriniz Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” ve gerekli hallerde açık rızanızın alınmış olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak işlenen yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesine ve 9. maddesine uygun olarak, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi kapsamında teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla hizmet temin ettiğimiz hizmet sağlayıcıların yurt dışında bulunan sunucularında saklanabilecektir.

Kanunlar uyarınca yetkili bir kamu kurum ve kuruluşunun ve yargı mercilerinin kişisel verilerinizi talep etmesi halinde, kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir. Bu durumda gerçekleşecek veri aktarım faaliyetinin hukuki sebebi, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak  Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini  talep etme, (vi) ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, (vii) yapılan düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkını haizsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No.4 Ümraniye İstanbul adresindeki İnsan Kaynakları Departmanına veya cocacolaicecek@hs03.kep.tr adresine yazılı olarak, güvenli elektronik imza, mobil imza veya şirket sistemlerimizde daha önce kayıtlı bulunan e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda ad soyadınızın, başvurunuz yazılı ise imzanızın, kimlik numaranızın (yabancı olmanız halinde uyruğunuz ve pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın), tebligat adresinizin, bildirime esas e-posta adresinizin, telefon numaranızın veya faks numaranızın ve talep konusunun belirtilmesi gerekmektedir. Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talep konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.