Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni İmzaladık

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) küreselleşmenin sonucu olarak gelişen ekonomi, ticaret ve teknoloji ile birbirlerine bağımlılıkları artan ülke, kültür ve insanlar arasında yaşanan sorunlar karşısında ortak bir platform yaratmayı ve sorumlu vatandaşlık kavramını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

130’dan fazla ülkeden 8700’ün üzerinde kurumsal katılımcı ve paydaşın imzasıyla dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sorumluluk girişimi olan Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıkları altında 10 evrensel ilke belirlemiştir.

Coca-Cola İçecek olarak sorumlu kurumsal vatandaşlık ilkemiz çerçevesinde Ekim 2009’da imzaladığımız sözleşmenin iki ana amacı vardır:

  • Anlaşmanın temelini oluşturan 10 ilkeyi iş dünyasındaki aktivitelere entegre etmek,
  • BM hedeflerini destekleyen girişimler için katalizatör görevini yerine getirmek

Katılımcı şirketlerin şeffaflığı ve bilgilendirme politikalarında gösterdikleri işbirliği, girişimin başarısı açısından kritik önem taşımaktadır. Küresel İlkeler Sözleşmesinin içeriği ve maddeleri şunlardır;

İnsan Hakları

İlke 1: Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi

İlke 2: Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması.

Çalışma Koşulları

İlke 3: Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması

İlke 4: Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi.

İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi.

İlke 6: İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi.

Çevre

İlke 7: Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi.

İlke 8: Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: Tehdit ve rüşvet dahil tüm ahlakdışı davranışlara karşı çalışılması.


Küresel İlkeler Sözleşmesi ile uyumlu olarak hazırlanan CCI Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlarına http://www.unglobalcompact.org/ adresinden de ulaşılabilir. 

adinteractive